Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wg warunków przyłączenia do sieci wydanych po 19.09.2021

2023-12-15


 
1.  Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci   Wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-wod-kan3
        załącznik :
  • plan zagospodarowania lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
  • upoważnienie udzielone przez Inwestora dla Pełnomocnika jeżeli w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik

2. Terminy wydania warunków przyłączenia 

 
      21 dni – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych
      45 dni – w pozostałych przypadkach

      Warunki przyłączenia do sieci wod.-kan. ważne są 2 lata od daty ich wydania


3. Wniosek o akceptację, uzgodnienie  planu sytuacyjnego zawierający:
  2_-Wniosek-akceptacja_-uzgodnienie-planu-

 
      2- egzemplarze planu sytuacyjnego dla przyłączy (na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej)
      celem sprawdzenia, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci


4. Zgłoszenie zamiaru  rozpoczęcia budowy przyłącza  ( z min. jednodniowym wyprzedzeniem)   3_-Zgloszenie-zamiaru-budowy

5. Zgłoszenie odbioru częściowego przyłączy wod.-kan.  (przed zasypaniem)   4_-Zgloszenie-odbioru-czesciowego
     Pisemne zgłoszenie   przyłączy do odbioru częściowego (z  min. trzydniowym wyprzedzeniem)  
 
           Zgłoszeniu podlegają:
          - próba szczelności przyłączy wod.-kan.
          - roboty zanikowe (podsypka, ułożenie przewodu, nadsypka, zasypanie wykopu)
    Pracownik, sprawdza przyłącze pod względem technicznym oraz pod względem  zgodności jego wykonania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz uzgodnionym  planem sytuacyjnym

6. Zgłoszenie gotowości przyłącza – wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej   5_-Zgloszenie-gotowsci-przylacza

7. Wniosek o zawarcie umowy   Wniosek-zawarcie-umowy-wod-kan     Wzor-umowy-wod_-kan

8. Montaż przyrządów pomiarowych

9. Uruchomienie przyłącza wod.-kan.

 
wstecz