Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów;
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych – Cezary Nowicki, inspektor@odocn.pl, tel. 602762036;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków i  postanowień tej umowy ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO)
  2. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – należytego wypełniania zadań wynikających z Ustawy z dni 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  2. podmioty, którym Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów powierzył przetwarzanie danych osobowych.
  3. inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie  wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zwarcia lub prawidłowej realizacji umowy o dostawę  wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa. Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w zakresie określonym w pkt. 3 a-d jest ono niezbędne do realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
wstecz