WANCERZÓW, RAJSKO, KŁOBUKOWICE KONTROLE PRZYŁĄCZY WOD. - KAN.

2023-09-08

W celu wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci informujemy, że  od dnia 11 WRZEŚNIA 2023r. będą przeprowadzane kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przez pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów
Osoby reprezentujące SZBGK mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nielegalny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy zagrożone są karą:
1) grzywny do 5 000 zł za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych,
2) ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych


Złamanie przepisów dotyczy również wprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej lub wód opadowych (deszczówki) do kanalizacji sanitarnej.


W sytuacji występowania nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków oraz innych występujących nieprawidłowości, należy niezwłocznie zgłosić się do Biura SZBGK celem legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 
wstecz